Bedömningsstöden och bakgrundsartiklar

Bedömningsstödet och Lgr11

Hur bedömningsstöd av beläggkaraktär kan användas och hur de vuxit fram finns en text i rapporten, se kapitel 5. Detta kapitel finns också som egen bilaga på det ställe i hemsidan där tomma bedömningsstöd ligger.

OBS! (detta stycke finns också på introduktionssidan) Bedömningsstöden är ett försök att göra en mer generell mall inom området etik. Det gör med nödvändighet att det inte blir lika exakt för varje enskilt prov/större fråga, som t.ex. en bedömningsanvisnig i ett nationellt prov. Men meningen är att ge underlag för generall bedömning inom detta område i Lgr11. Bedömningarna här är gjorda för två prov/större frågor, vilket innebär att alla belägg inte väger lika tungt i båda proven. Två exempel på detta finns i prov E2, där den moraliska frågeställningen redan är identifierad i frågan (där får i stort sätt alla ett kryss i rutan om de har svarat på frågan), samt när det gäller vikten av att använda sig av fakta, vilket kan skilja sig i de två olika proven. I E2 är behovet inte lika stort som i E1, vilket kan föranleda att det räcker med att presentera viss fakta för att tydligt kunna belysa sitt resonemang. Om du som lärare gör egna prov i liknande moraliska frågor och använder dig av stödet, så kommer du säkert att upptäcka samma sak. Ett förslag är att man gör ett eget bedömningsstöd tillsammans med sina kollegor i samband med ett nytt arbetsområde, gärna med detta bedömningsstöd som förebild. Bedömningsstödets utformning gör att det också är tänkt att kunna användas formativt. I slutet på varje bedömning finns en ruta där lärare vid projekttillfället fyllt i en egen kommentar till eleven. Dessa är bara att anse som ett exempel på hur man formativt kan använda stödet. Det fullständiga föreslagna bedömningen finns på sidan efter.

En stor skillnad i Lgr11 i förhållande till Lpo94, är att det inte är några nya förmågor som eleverna skall visa på de högre betygsnivåerna, utan istället högre kvalitet inom samma förmågor. I Lpo94 kunde det t.ex. vara så att eleverna behövde visa förmågan att kunna resonera på VG-nivå, men att den inte återfanns på G-nivå.

Med bakgrund av diskussionen av att de lägre betygsnivåerna inte enbart skall uppehålla sig i ”faktauppräkningar” så skall de kvaliteter som man avser att utveckla inom ämnet återfinnas på alla betygsnivåer.

Tanken är kunskapsteoretiskt god, men för tydligheten i ett bedömningsstöd så kan det vara komplicerat. Om bedömningsstödet avser att vara det tydligare än kunskapskraven, så måste man med andra begrepp åtskilja elevernas insatser på de olika betygsnivåerna. Detta kan då komma i konflikt med att exakt samma förmågor skall differentieras vad gäller kvalitet på de olika nivåerna.

Det bedömningsstöd som här återfinns, är det som använts inom projektet och som den vetenskapliga bedömarsamstämmigheten är prövad på.

Det kan – och bör – säkert utvecklas så att intentionerna i Lgr11 syns ännu tydligare.

Bedömningsstöd är ändå enligt medverkande lärare en mycket stor hjälp för att bedöma elevernas insatser när de svarar på större öppna frågor, som ofta annars är mycket svåra att bedöma. Detta har varit projektets ansats

I menyn till vänster finns några olika dokument.

Tomma bedömningsstöd för Etik

Bakgrund och användning (1 dokument) av bedömningsstöd av beläggskaraktär, beläggsprotokoll. En förklarande text för nya användare. Utgör kap 5 i rapporten.

På nästa meny om Proven så finns också texter om hur stöden kan användas inom respektive område!

 


Har du frågor eller undringar över materialet är du välkommen att skicka e-post till projektledarna arne.lofstedt@ped.gu.se eller annika.lindskog@ped.gu.se.


Vid tekniska frågor skickar du e-post till stefan@adru.se


Dokumenten du väljer laddas som PDF:er i detta fönster. Du behöver Acrobat Reader, som kan hämtas här om du inte har den installerad.

Meningen är att du skall se PDF:erna inne i läsaren, samidigt som du ser menyerna till vänster. Visas PDF:erna inte i din webbläsare utan hämtas hem och öppnar i eget fönster? Gör såhär!

Har du fortsatt problem med Mac: I de flesta fall så öppnas pdf-filerna som det är tänkt i alla webbläsare, (Explorer, Firefox, Safari och Opera), men på vissa Mac laddas de ned på hårdisken även om man gjort den nödvändiga inatällningen i Acrobat. Denna plug-in hjälper för Safari och Firefox på Mac.
(Fri för privat användande)